Miért Lajtorja?

Miért Lajtorja?

3
Miért Lajtorja?

Nem volt egyszerű a Lajtorja név mellett dönteni. Belülről, mélyen azt éreztük, hogy ez a név mindent elmond, amit mi szeretnénk megvalósítani. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy a hozzánk közel állók nem mindegyike rajong az ötletért.

 

Halványan emlékeztünk Weöres Sándor létrával kapcsolatos mondására, de amikor ténylegesen előkerestük az idézetet, tudtuk, hogy megtaláltuk A szimbólumot. Az idézet így hangzik a költő Teljesség felé című művéből:

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

 A Varázsének című költeményben, amit legtöbben Halász Judit előadásában ismernek, így szerepel a létra:

 

Csiribiri csiribiri zabszalma négy csillag közt alszom ma.

Csiribiri csiribiri bojtorján lélek lép a lajtorján.

Csiribiri csiribiri szellő-lány szikrát lobbant, lángot hány.

Csiribiri csiribiri fült katlan szárnyatlan szállj, sült kappan!

Csiribiri csiribiri lágy paplan ágyad forró, lázad van.

Csiribiri csiribiri zabszalma – még mellettem alszol ma.

 

(A vers végén sok helyen azt hallhatjuk/olvashatjuk: “engem hívj ma álmodba’ ” – de az a gyermekesített változat. A költemény eredendően szerelmi ráolvasás, bűbájdal, igéző, nem pedig gyerekvers.)

 

A létra szimbolikája

A létra a fölemelkedés, az igaz értékekben való fejlődés útjának legelterjedtebb szimbóluma. Jelentése erre a problematikára, az Ég és Föld közötti kapcsolatra vezethető vissza. Egy olyan, különböző szintek közt feszülő utat jelenít meg, amelynek formája a fölemelkedés fokozatosságát is jelképezi.

 

A művészetben a létra a lelki fölemelkedés képzeletbeli támasza. Dante Isteni színjátékában is megjelenik, az Ég és Föld közötti közlekedés lehetőségét szimbolizálva.

 

Majdnem minden hagyományban ismert az a képzet, mely szerint a régmúltban Ég és Föld együtt alkották az eredeti Egészet. Szétválásukkal megtörtént az első elkülönülés, ám egy létra segítségével mindvégig érintkezésben maradtak. A különböző mítoszokban megjelenő létra nyilvánvalóan ugyanazt a funkciót tölti be, mint a Világfa. Szimbolikusan ezt fejezi ki Jákob lajtorjája is, melyen az angyalok fel- és alászállnak.

 

Vég nélkül sorolhatók a további példák is: az a létra, amelyet két nága (kígyószerű félisten) készített Buddhának, hogy alászállhasson a Meru hegyéről; hasonló jelentésű a Próféta álmában megjelenő mirádzs (arabul eredetileg létrát jelentett, később felemelkedést); a hét rovátkával ellátott szent nyírfa a szibériai sámánoknál stb.

 

A létra szerepe a lent és a fent összekötése. A létra tehát a felemelkedés szimbólumainak egyik igen fontos megjelenítője, hidat ver a két Világ között: azt az egységet testesíti meg, amelyben a lent és a fent, a magasság és a mélység, a Föld és az Ég újra egyesül, Egy-gyé válik.

 

A keresztény gondolatokkal átitatott irodalomban és művészetben a létra az alapvető támaszt jelenti az Isten felé vezető út folyamatában. Egy olyan utat idéz, amelyen csak nagyon lassan lehet haladni, hiszen minden fordulóban ott áll a sárkány, a folklór-hagyományokban megőrzött és küszöbőrként ismert szörny alakja. Az ember egyetlen lehetősége és kötelessége megküzdeni az effélékkel, legyőzni őket, hiszen csak így léphet fel a következő szimbolikus lépcsőfokra.

 

A létra szimbolikusan a fejlődéshez szükséges és nélkülözhetetlen rangsorra is figyelmeztet: kezdetben a földi feltétel adott, az út végén pedig az angyali állapot. A kettő között helyezkednek el a különböző minőségi szintek – az ezeknek megfelelő útszakaszokon nem segít jelzőtábla, nincsenek pihenésre kijelölt helyek, de a sejtelmes szépség és a végtelen béke érzete megjelenik majd, s ez nyugalmat áraszt az úton lévőre. Ez az érzés bátorítja az utazót útja folytatásában. Segíti őt, hogy képes legyen szembenézni a soron levő küzdelmekkel, és hogy elfogadja azokat. A zarándok, ha útja során megtanul lemondani, megszabadul fölösleges világi terheitől, és járása könnyeddé, kényelmessé válik.

 

Fejlődni muszáj 

A létra szimbolikájában élesen körülhatárolható a kötelesség eszméje. Hiszen a Lentet a Fenttel össze kell kötni. Az ember lelki fejlődésének lehetősége adott, és emberi kötelessége azt végbevinni. Végig kell mennie az úton úgy, hogy a Lent és a Fent közti távolság apránként, de folyamatosan csökkenjen. Ebben segítik őt a lépcsőfokokhoz hasonlatos fokozatok. Nagyon szépen foglalja össze a lelki fejlődést Nüssziai Szent Gergely, aki azt mondja: aki elindult az úton, hogy felfele menjen, az nem áll(hat) meg soha. Egyik kezdetből a mindig újrakezdődő kezdeteken át, folyamatosan egy másik kezdetbe lép. A kezdetek kezdetén ott áll a hús-vér ember, akit a földi javak magukhoz láncolnak. A legvégén pedig ott áll a szellemi ember, összefonódva az égi világgal, amelybe beavatást nyert.

 

Az egyiptomiak halotti szövegeikben megőrizték az asken pet kifejezést, amely égbe vezető kötéllétrát jelent (asken = fok). Ezzel mintegy jelezték, hogy az a létra, amelyet Ré bocsátott a rendelkezésükre, hogy fölmenjenek az Égbe, valóságos.

“Létrát állíttatott, hogy láthassam az isteneket” (egyiptomi Halottak Könyve)

Nem tudom megállni, hogy végül ne említsem meg a kortárs amerikai gondolkodó, Ken Wilber nevét, akinek munkássága, azon belül is a személyiségfejlődést bemutató létra modellje ide kívánkozik. Olvass róla többet itt: Majdnem minden rövid története 

 

Lajtorja logó

Hasonlóan sokat agyaltunk  a logón is, ami végül ebben a designban vált véglegessé.

Lajtorja Stúdió logó

Lajtorja Stúdió logó

 

A döntés

Most így visszatekintve azt gondoljuk, a megfelelőt választottuk ki a majd 250 névjavaslat közül. A név és a hozzá készített logó megtestesíti azt az érzést,  gondolatvilágot, amiért a Pszichológiai és Fejlesztő Központot létrehoztuk. A teljesebb élet, a fejlődés, Ég és a Föld összekötése mindannyiunkra tartozik, legyünk épp tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, stresszes felső vezetők, várandós kismamák vagy pszichológusok. 

 

Weöres Sándor

És a végén még írunk egy picit arról a költőről, aki annyira meghatározta a névválasztásunkat. Azt gondoljuk, sokat köszönhetünk Weöres Sándornak. Csengő-bongó gyermekversei, lírai hangú életbölcselete, életművének példa nélküli terjedelmessége, világképének kiterjedtsége, a keleti filozófiák és ősi mítoszok integrálása olyan költővé tette, aki minden hangnemben és versformában magas színvonalon képes alkotni. Költői ideálja a személyiségétől megfosztott poéta, aki önmaga korlátaitól megszabadulva képes átélni az idő végtelenségét és a világ egészét. Elévülhetetlen érdemei vannak a “gyermekköltészet” megújításában, amelyet megfoszt a didaxistól, gügyögéstől, leereszkedéstől. Következzen még néhány citátum, amik különösen közel állnak szívünkhöz.

 

Weöres Sándor – Az ős tudás

Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenynyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló. Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő. Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad. Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes.

 

Weöres Sándor – Tíz lépcső

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.

Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.

Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.

Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

 

 Weöres Sándor – Szembe fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

 

Weöres Sándor: A fogak tornáca (5.)

Ha pokolra jutsz, legmélyére térj.

Az már a menny, mert minden körbe ér.

Pálmán Zsuzsanna - Fogak tornáca

A kép a “7+7, avagy reflexiók Weöres Sándor világára” című verseskötetből való, illusztráció: Palman Zsuzsanna palmanzsuzsi.blogspot.com

 

Weöres Sándor – Ki vagy Te?

Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz: tulajdonképpen lényed ott kezdődik:

Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Csak segédeszközöd; csak batyu, mely szükségleteid őrzője is, görnyesztő teher is.

 

Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, mely folyton cserélődik: negyvenéves korodban húszéveskori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy, hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? a határtalan, mely fogantatásodkor a határok közt megjelent.

 

Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak, végezz copernicusi fordulatot: a határtalan teljességet tekintsd önmagadnak, személyedet pedig ideiglenes kötöttségnek, puszta tüneménynek, „nem-én”-nek. Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság; ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen: tulajdonképpeni lényed ott kezdődik

 

Weöres Sándor – A visszautasító érzelmekről

Rossz-hajlamaidat ne fojtsd el, hanem csiszold jóvá őket. Bármily ártalmas, beteg, rosszindulatú hajlamra bukkansz: ne feledd, hogy akárminek csak az állapota lehet rossz, de nem az alaptermészete.

 

A külvilágból se utasíts el semmit; ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez annak a jele, hogy nem ismered eléggé. Mind az, ami a világban szenny, csak hozzád való vonatkozásban szenny és nem önmagában; húzódj ki belőle és már nem szenny többé, hanem semleges jelenség.

 

Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt mondod: piszkos; pedig nem tapad rája más mint annak a levesnek maradéka, melyet előbb mint tisztát ettél. A trágya a szoba közepén mocsok, a gabonaföldön éltető-erő. Így van mindennel, ami tisztának, vagy mocskosnak tű- nik; semmi sem önmagában jó, vagy rossz, csak a helyzete szerint. Ami hozzád-vonatkozásában tiszta: fogadd magadhoz; ami hozzádvonatkozásában szennyes: ne érintsd; de a rád-tartozót és érinthetetlent egyformán szeresd.

 

Ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez egyrészt megértőképességed csonkaságának jele, más-Weöres Sándor: A teljesség felé 42 részt annak, hogy ellenszenved tárgya valamilyen formában benned is jelen van. Gyűlölöd a gazdagokat? tisztítsd ki gazdagság iránti vágyadat s majd nem gyűlölködsz. Utálod a nőhódítókat? tisztítsd ki érzéki vágyadat s majd nem utálkozol. Ilyenkor nem az ellenszenv tárgyát kell megbélyegezned, vagy javítani próbálnod, hanem önmagadban megkeresned annak megfelelőjét s azt finomítanod, míg az ellenszenv el nem oszlik benned.

 

Mások hibáján csak akkor próbálj javítani, ha e hibát jól látod, anélkül, hogy számodra visszataszító volna; s ha biztosan tudod, hogy beavatkozá- sod nem tolakodás és nem reménytelen kísérlet.

 

 

Weöres Sándor, létra források

http://hu.wikipedia.org/wiki/We%C3%B6res_S%C3%A1ndor

http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=19481

http://www.okotaj.hu/szamok/39-40/ot39-02.htm 

0saves
Ha tetszett, amit olvastál, kattints a megosztó gombokra, hagyj üzenetet vagy iratkozz fel RSS feedre, hogy saját Readeredben olvashasd híreinket.

Lajtorja

A nyíregyházi Lajtorja Pszichológiai és Fejlesztő Stúdióban gyerekek és felnőttek kapnak segítséget képzett pszichológusoktól, fejlesztő pedagógusoktól, logopédusoktól ahhoz, hogy teljesebb életet élhessenek. Támogatjuk őket különleges élethelyzetekben (párkapcsolati gond, várandósság, szülés, tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, súlyos betegségből való gyógyulás), és hogy jobban megállják helyüket a munkahelyi életben (stresszklinika, coaching, anyaság és karrier)

Hozzászólások (3):

 1. Kedves Lajtorjá(so)k,
  szerintem tökéletes az elnevezés.
  Bella

  • Kedves Bella!

   Köszönjük az üzenetet, és nagyon örülünk, hogy tetszik a nevünk!

   Szépeket: Lajtorja Stúdió, Nyíregyháza

 2. […] munka a név megalkotásával kezdődött, majd 250 javaslatot készítve. A létra szimbolikája meggyőzött minket arról, hogy a névválasztás megfelelő. A lélek és a lajtorja […]

Hagyj nekünk üzenetet!
Read previous post:
Tanulástechnikai csoport
Tanulástechnikai tréning

Az oldal feltöltés alatt! Megértésüket köszönjük!

Close